Kommunen önskar nyttjanderättsavtal gällande Dalvägen och intilliggande markområden.

Kommunen kallade GEF till ett möte den 14 juni 2022. Anledningen till mötet visade sig vara att
kommunen önskade ett nyttjanderättsavtal med GEF gällande Dalvägen och närliggande mark som
bygg- och etableringsområden, innan detaljplanen gått i laga kraft. De gjorde gällande att syftet var
att påbörja förstärkningar av Dalvägen. Kommunens ambition var att tillställa oss ett avtalsförslag
innan midsommar.

Den 14 november 2022, alltså fem månader efter mötet i juni, översänder kommunen ett
avtalsförslag med en bilagd karta som visar vad de vill samt vilka områden de önskar få nyttja.
Styrelsen för GEF uppmanar alla medlemmar att noggrant läsa avtalsförslaget (20221111 Nyttjanderättsavtal utkast) och studera
kartan (20221111 Bilaga 1 Markområde).

Tisdag den 22 november 2022 hade styrelsen ett extra möte där vi tog ställning till kommunens
önskan. Den 24 november 2022 skickade vi följande svar till kommunen (20221123 Svar nyttjanderättsavtal). Samtliga i styrelsen
var eniga om ställningstagandet.
Den 25 november 2022 skickar Martin Örblom, Projektchef Boo, Exploateringsenheten en
återkoppling på GEFs svar (Mailsvar från kommunen 25 november 2022).

Några korta kommentarer angående styrelsens beslut är

– Då tidshorisonten för när dalvägsplanen går i laga kraft kan vara allt ifrån några dagar till X
antal år kan vi inte rimligen låta kommunen få nyttja idrottsplatsen och mycket stora
områden därtill i nuläget och för all framtid.

– Vi anser att avtalsförslaget har stora brister samt att kartan anger orimligt stora bygg- och
etableringsområden i relation till att de vill förstärka några hundra meter av Dalvägen.
Antingen är det kompetensbrist eller så är det medvetet som kommunen formulerar sig som
de gör. Om det är medvetet har de troligen fått det svar de önskar från GEF.

– En spekulation från styrelsens sida är att kommunen vill ”skylla” på GEF att VA och
utbyggnad blir försenade. Något som delar av Martin Örbloms återkoppling vittnar om.

Har du frågor eller reflektioner på detta är du välkommen att mejla till info.gustavsvik@gmail.com

Med vänliga hälsningar
Styrelsen GEF