Som du säkert noterat är Mjölkuddenplanen ute på granskning och Dalvägsplanen samt gatukostnadsutredningen är ute på ett andra samråd. Styrelsen uppmanar dig att lämna synpunkter till kommunen i det fall du har åsikter på något av det utställda materialet. Det är viktigt att vi alla återkopplar till kommunen vad vi tycker om planerna och gatukostnadsutredningen. Observera att Dalvägenplanen har två olika förtätningsalternativ som kommunen vill att du tycker till om. Du finner alla utställda underlag på kommunens hemsida via länkarna:

https://www.nacka.se/mjolkudden-gustavsvik#panel-startpage

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/dalvagen-gustavsviksvagen/#panel-startpage

Tisdag den 20 november 2018 hade styrelsen ett extra möte med anledning av de utställda planerna och gatukostnadsutredningen. Ingående diskuterade vi på vilket sätt och i vilka frågor styrelsen ska agera. Föreningens och styrelsens ansvar är ju primärt frågor rörande den mark vi äger gemensamt genom föreningen. Det vi i styrelsen sammanfattningsvis enades om var att: Read More →

Kommunen vill ta över vår mark gratis

(Not. I slutet av denna skrivelse återfinner du några relevanta urklipp från ”PROGRAM FÖR SYDÖSTRA BOO” antaget av Kommunstyrelsen den 19 mars 2012, samt en länk till kommunens ”Gatukostnadspolicy”).

OBS: Efter att du läst detta ser vi gärna att du återkopplar dina synpunkter till oss i styrelsen på info.gustavsvik@gmail.com.

Möte med kommunen den 15 oktober 2018

Måndag den 15 oktober var Christophe och jag (Göran) kallade till ett möte angående vägarna och marken som vi gemensamt äger i GEF. De som kallade till mötet var kommunens projektledare (tjänstemän) för hela Sydöstra Boo samt detaljplanerna Gustavsviks Gård – Mjölkudden och Dalvägen – Gustavsviksvägen och Dalkarlsängen. Från kommunen medverkade Lena Hall, Hanna Flykt och Anna Dolk från GEF medverkade Christophe Lovén och Göran Wellerstrand.

Mötets agenda

  • Pågående planarbeten sö Boo
  • Status detaljplanen för Mjölkudden Gustavsviksgård
  • Status detaljplanen för Dalvägen
  • Vägföreningens väginnehav och påverkan av pågående detaljplanarbeten
  • Planering övertagande av väghållaransvar
  • Förutsättningar för förvärv av vägmark och övrig mark för allmän plats
  • Kvarvarande väginnehav och förutsättningar för kommunalt övertagande av väghållaransvaret
  • Tidplan

Den punkten där det råder grundläggande oenighet mellan GEF och kommunen är Förutsättningar för förvärv av vägmark och övrig mark för allmän plats”

Read More →

Hej, nu är det snart dags för höstens städdag. Vi samlas som vanligt kl 10.00 vid badplatsen och fördelar arbetsuppgifterna. Medtag egna redskap såsom sekatör, kratta mm.

Vi brukar hålla på 1,5-2 timmar och avslutar med korvgrillning. Hoppas att du kan komma!

Hälsningar från Styrelsen

Den 23 augusti hölls paneldebatt 0m gatukostnader i aulan på Nacka Gymnasium. Medverkade gjorde lokalpolitiker från Nackas olika politiska partier tillsammans med sakkunniga i frågan. Debatten leddes av Thomas Bodström och Rickard Olsson och cirka 250 åhörare närvarade. Framför allt frågor om standarden på gatorna och principen om fördelningen av gatukostnaderna diskuterades. På slutet fanns det också en stund då åhörarna kunde ställa sina frågor till politikerna.

För partiernas specifika åsikter i frågan, om de vill behålla eller förändra principen om att Nacka kommun tar ut gatukostnader på villaägarna och vad de anser om gatustandarden, se Valbarometern på Boo & Lännersta Villaägareförening på nedan länk. Här finns också en filminspelning från större delen av kvällen.

Valbarometer

Som ni säkert känner till så håller kommunen i nuläget på att omarbeta förslag för ny detaljplan. Nytt samråd kommer att hållas, för Dalvägenplanen, under senare delen av 2018. Vi hoppas nu att de synpunkter som kommit fram, bl. a. under paneldebatten, har hörsammats och kommer att återspeglas i kommunens planförslag.

Paneldebatt 23 aug 2Paneldebatt

Hej alla simsugna!

Nu går det att anmäla sig till sommarens simskola på Gustavsviks badplats. I år är det Vattenhuset i Orminge som håller i simskolan.

Anmälan görs på:

http://vattenhuset.com/registrera/simskola

Här väljer du på nivåerna; Simlekis, Simskola 4-5år, Simskola nybörjare, Simskola 1A, Simskola 1B samt tekniksim. Du anmäler ditt barn i den nivå du finner lämpligast. Känner du dig osäker går det såklart att ringa Vattenhuset och höra sig för. Du klickar sedan på GUSTAVSVIKSBADET längre ner på sidan, och ”nästa”.. Vid anmälan görs även själva betalningen. Vi i Gustavsviks Fastighetsägareförening har en rabattkod,  vikgust, som vid anmälan ger ett pris om 600 kr för 15 tillfällen, mån-fre vecka 27, 28 och 29 samt avslutning lördag vecka 29. Icke medlemmar betalar 800 kr.

Hls fr Styrelsen

 

VÄLKOMMEN ATT VARA MED OCH FIRA MIDSOMMAR I VACKRA GUSTAVSVIK!

Programet ser enligt tradition ut enligt nedan och vi ser gärna att så många som möjligt kan medverka på de olika delarna under dagen för att vårt midsommarfirande ska bli så bra som möjligt:

09.00   Vi klär gemensamt vår midsommarstång
-Kom ner med massor av blommor och björkris till midsommarstången vid ångbåtsbryggan, så klär vi den gemensamt. Medtag sekatör och blommor.

10.00   Bilkaravan genom Gustavsvik med lövklädda fordon
– Bilkaravanen avgår från Backebölsvägen. Smycka ditt fordon och låt fantasin flöda! Medtag gärna ballonger, flaggor och tutor. För er som inte åker med i karavanen, gå gärna ut och vinka och heja på karavanen när den åker förbi. Efter karavanen ber vi alla avsluta karavanen med att resa midsommarstången.

Read More →

På årsmötet kom det upp önskemål om att styrelsen ska lägga upp den skötselplan vi arbetar utefter gällande våra allmänningar, se bifogat dokument nedan.

I skötseln av träden på våra allmänningar arbetar styrelsen utifrån de riktlinjer som framtagits tillsammans med Nacka kommuns landskapsarkitekt, 2004 och 2011.

Om man som medlem har några önskemål om allmänningarnas träd ska man vända sig till styrelsen så att denna kan besluta om eventuella åtgärder. Riskträd försöker vi ta ner så snart som möjligt om de står i publika områden. Andra träd kan man få ta ner om det följer skötselplanens riktlinjer och om styrelsen godkänt detta. Man får vara beredd på att själv stå för eventuella kostnader och arbete i dessa fall.

Skötselplan GFF

Hej alla simsugna barn och vuxna!

Simskolan har varit lite trögstartad i år men den kommer att bli av. Vecka 27, 28 och 29 kommer Vattenhuset att driva årets simskola vid Gustavsviksbadet. Vi hoppas att kunna få en anmälningslänk samt mer information att lägga upp här inom kort.

Hls fr Styrelsen

Inom ramen för föreningarnas styrelseansvar har vi att följa den nya personuppgiftslagen Dataskyddsförordningen, GDPR.

Både våra föreningar har dock det mesta på plats då vi historiskt sett beaktat nuvarande lagstiftning, PUL.

Men några saker kommer vi att göra, vilket i första hand handlar om att dokumentera vilka riktlinjer vi följer, syftet med att vi har personuppgifter, eventuella gallringsbehov samt avgöra vad som händer om någon tar bort sitt medgivande om att vi lagrar dennas personuppgifter. Det kan även tillkomma fler åtgärder än de nämnda.

Det är dock viktigt att påpeka – Vi lagrar endast namn, adress, telefonnummer, fastighetbeteckning och i vissa fall e-postadress. Dessa typer av uppgifter är normalt sett offentliga, exempelvis genom nätet eller i fastighetsregistret. Uppgifterna som vi lagrar används endast till det som är direkt kopplat till respektive förening, inget annat.

Read More →

Hej alla glada simsugna barn och märkessugna ungdomar och vuxna!

Det har inte varit helt lätt att få till en simskola vid Gustavsviksbadet i år, MEN, vi tror att vi nu kan ha hittat en bra lösning. Mer information kommer här så snart allt är helt klart och med länkar till anmälan.

Hälsningar från styrelsen i GEF