Länsstyrelsen informerar GEF att en anmälan om vattenverksamhet inkommit ifrån Nacka kommun vatten och avlopp enligt:

”Länsstyrelsen har mottagit en anmälan om vattenverksamhet för grävning m.fl. åtgarder på fastigheten Backeböl 1 :5 i Nacka kommun, se bifogade handlingar. Ni bereds härmed i egenskap av fastighetsägare som kan ha särskilt intresse i anmälningsärendet möjlighet att yttra er över innehållet i anmälan enligt 11 kap. 9a § miljöbalken…”

Syrelsen har läst igenom de bifogade handlingarna och vi har också återkommit med synpunkter i ett remissvar till Länsstyrelsen. För alla som är intresserade bifogas handlingar och remissvar nedan:

Remiss anmälan enl miljöbalken del 1 20240130
Remiss anmälan enl miljöbalken del 2 20240130
Svar remiss länsstyrelsen feb 2024