GEF – Detaljplanearbetet

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna för att bevaka föreningens intressen gällande vår gemensamma mark. Av denna anledning bildades GEF, Gustavsviks Fastighetsägares Ekonomiska Förening. Genom GEF äger vi det vi i allmänt tal kallar för ”våra allmänningar” med en total yta om 312 475 kvadratmeter. Ytan är fördelad på tre fastigheter; Backeböl 1:5 (162 936 kvm) som är allmänningarna i vårt nordöstra område och Backeböl 1:624 (148 584 kvm) som är allmänningarna i vårt sydvästra område. Därtill kommer Backeböl 1:126 (955 kvm) som utgörs av parkeringen vid Dalvägen.

Håll dig uppdaterad genom att delta på årsmöten samt andra extra möten. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

Kontakta Nacka Kommun för uppdatering om planarbetet för området. 

Nedan finner du nyheter kopplade till det pågående detaljplanearbetet: