Allmänningar och vägar

Våra vägar

Vid vinterväghållning följer vi kommunens regler för underhåll och skötsel, anpassat efter väderlek och vägunderlag. I Gustavsvik finns många grusvägar där fukt och kyla hålls kvar vilket innebär stor risk för halka. Det kan därför bli extra halt. Använd gärna sandlådor som finns utplacerade i området vid behov. Kör och gå försiktigt i vårt område! Och glöm inte reflexerna!

Våra allmänningar

Alla vi som bor här är ansvariga för att hålla ordning i vårt område. Vi har två arbetsdagar per år då vi tillsammans ställer iordning och städar. Våra marker med många stora och gamla träd och mycket sly är i ständigt behov av underhåll.  I stora delar av vårt område är det dock förbjudet att ta ned träd utan tillstånd från kommunen och GFF.  I området nära Baggensstäket och vid fotbollsplanen gäller generellt förbud mot trädfällning, men där har vi en speciell skötselplan utarbetad av kommunen och GFF. 

Om ni har önskemål att ta ner träd på våra anmälningar måste ni ta kontakt med styrelsen i GFF/ GEF.