Vi vill informera om bifogat beslut från Länsstyrelsen som har kommit till styrelsens kännedom. Länsstyrelsen har beslutat med stöd av 6 och 51 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), att förelägga Nacka kommun att för området som omfattas av förslag till detaljplanerna Mjölkudden-Gustavsviks gård, med undantag för Bergholmen, samt Dalvägen-Gustavsviksvägen senast den 31 december 2022 bestämma verksamhetsområde samt tillgodose områdets behov av allmänna dricksvatten- och spillvattentjänster genom en allmän anläggning. Sammanfattningsvis – Det ska finnas vatten och avlopp i drift senast den 31 december 2022. Nacka kommun har den 13 mars 2019 överklagat beslutade förelägganden.

Värt att notera:

  • föreläggandena är tydliga med att VA-frågan och detaljplanearbetet INTE har koppling till
    varandra. Föreläggandena baseras på avväganden avseende miljöaspekter.
  • Nacka kommun överklaganden innehåller inte ett ord om miljöfrågor, de vill att
    detaljplanearbetet och VA ska hanteras samtidigt, vilket med stor sannolikhet innebär att
  • VA skulle komma senare än den 31 december 2022.

Kopior på Länsstyrelsens förelägganden och kommunens överklaganden hittar du nedan.

Föreläggande 2 Nacka Kommun 20190222

Beslut VA Länsstyr 20190222

Kommunstyrelsens beslut(10330252)

Delegationsbeslut(10330043) (2)