Bifogad skrivelse har skickats till Länsstyrelsen Stockholm – Enheten för miljöskydd. Vi belyser att Nacka kommun väljer att i strid med föreläggandet väva samman detaljplanearbetena med VA-frågan.

Nacka Kommun har under 2019 fått föreläggande från Länsstyrelsen Stockholm att senast 30 maj 2024 förse detaljplaneområdet Mjölkudden – Gustavsviks Gård samt senast 31 december 2024 förse detaljplaneområdet Dalvägen – Gustavsviksvägen med allmänna vattentjänster.

GEFs slutsats är att allmänna vattentjänster INTE rimligen kan vara tillgängliga inom 2024 då kommunen återigen väver samman detaljplanearbete med VA. Samt att de inte agerar vare sig i sin
planering, gentemot GEF eller mot berörda enskilda fastighetsägare på ett sätt som är nödvändigt för att uppfylla föreläggandena om allmänna vattentjänster.

Länsstyrelsen okt 2020