På årsmötet kom det upp önskemål om att styrelsen ska lägga upp den skötselplan vi arbetar utefter gällande våra allmänningar, se bifogat dokument nedan.

I skötseln av träden på våra allmänningar arbetar styrelsen utifrån de riktlinjer som framtagits tillsammans med Nacka kommuns landskapsarkitekt, 2004 och 2011.

Om man som medlem har några önskemål om allmänningarnas träd ska man vända sig till styrelsen så att denna kan besluta om eventuella åtgärder. Riskträd försöker vi ta ner så snart som möjligt om de står i publika områden. Andra träd kan man få ta ner om det följer skötselplanens riktlinjer och om styrelsen godkänt detta. Man får vara beredd på att själv stå för eventuella kostnader och arbete i dessa fall.

Skötselplan GFF