Länsstyrelsen har i juni 2023 avslagit kommunens begäran om tidsförlängning att bygga ut VA.
Nacka kommun har inte överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen. Tidigare föreläggande om VA-tjänster gäller fortfarande och gör gällande att senast 31 december 2024 ska de tillhandahålla VA i Gustavsvik. Det är ytterst anmärkningsvärt att kommunens planer, i nuläget, sträcker sig till tidigast 2030. I bifogade dokument kan du läsa Länsstyrelsens beslut mer i detalj.
Vi vill även kommentera kommunens broschyr ”Utbyggnad av vatten, avlopp och vägar i Sydöstra Boo”. 
Broschyren som kom för ca 1 vecka sedan inleds med ”Efter flera års förberedelser finns äntligen nya detaljplaner som gör det möjligt att omvandla sydöstra Boo till ett bostadsområde med hållbar standard på vatten, avlopp och vägar”.
Styrelsens kommentar: Detaljplaner och VA är TVÅ separata områden som inte nödvändigtvis hänger ihop. Kommunen kan bygga ut VA utan en detaljplan. Detta är något som de har struntat i under 50-60 år då frågan började aktualiseras. Alltså redan på 1960-talet. Vidare står ingenting om hur de vill lösa den nya trafiksituationen och tilltänkt kollektivtrafik. Trafikverket kommer inte att bygga någon ny av- och påfart till 222:an vid Boovägen. Detaljplanen för Dalkarlsängen har inte vunnit laga kraft och det finns ingen förlängning av Dalvägen med i kommunens planer. När planarbetet påbörjades 2012 var kommunens budskap att ”Dalkarlsängen med trafikplats” var en förutsättning för att bygga ut sydöstra Boo. I vårt område planeras det för fler bostäder, nya arbetsplatser och skola. Det innebär ökad trafik i Gustavsvik som ska både in och ut samtidigt.
Det ska även nämnas att kommunen inte har kontaktat oss på mycket lång tid. De tycks inte vilja ha någon dialog där vi möts och kommer överens. Vi tolkar deras agerande som att de med lagar och förrättningar vill ”köra över” oss och när tiden kommer ta över mark och vägar. Styrelsen har beslutat att inte aktivt kontakta kommunen utan avvakta tilsl de på något sätt kontaktar oss, ”Bollen” ligger ju hos dem.
Styrelsen är mycket bekymrad över alla brister som kommunen visar i sitt arbete!