Aktuellt inför årsmötet 2022

I år kan vi äntligen se fram emot ett traditionsenligt årsmöte där vi kan ses (Under förutsättning att vi
inte får några nya restriktioner). Vi planerar för ett årsmöte tisdag den 5 april 2022. Kallelse kommer
skickas ut i sedvanlig ordning och under den tid som stadgarna anger.

Vår målsättning är även att återuppta traditionsenligt midsommarfirande med sång, dans och lekar.
För detta behöver vi dock någon eller några som kan hjälpa till under själva midsommaraftonen så att
vår fina tradition kan leva vidare. Styrelsen jobbar för fullt med att försöka hitta musikanter, dansoch
lekledare, hyra in musikanläggning m.m.
Så om du kan tänka dig att hjälpa till tag kontakt med oss på info.gustavsvik@gmail.com eller ring
Jimmy Svederud. 070 758 32 92.

Vi söker även en kassör till styrelsen, som väljs in på kommande årsmöte. Det är en viktig roll och du
som har kompetensen och är villig att hjälpa till hör av dig till någon i valberedningen, Claes Sjöblom
076-1040009 eller Roy Brands 070-1480633.

2021 har varit ett relativt lugnt år för styrelsen gällande planfrågorna. Bollen ligger just nu hos
kommunen och de som avgör överklagandena. Solbrinkenplanen har vunnit laga kraft samtidigt som kommunen antagit flera av de andra
detaljplanerna inom sydöstra Boo. De antagna planerna och även gatukostnadsutredningen har dock
överklagats. Överklagandena behandlas i nuläget av Mark- och miljödomstolen, samt av Förvaltningsrätten.

Samtidigt hanterar Länsstyrelsen de två tillsynsärendena som GEF har initierat avseende VAföreläggandena
där kommunen ska tillhandahålla VA-tjänster inom detaljplaneområdena Dalvägen
och Mjölkudden senast inom 2024. När och om detaljplanerna och gatukostnadsutredningen vinner
laga kraft samt när VA-tjänster kan finnas på plats är för närvarande oklart. Först måste samtliga
överklaganden behandlas och beroende på utfallen kan det ge förutsättningar för att planerna och
gatukostnadsutredningen går i laga kraft, alternativt att kommunen får bakläxa.

Beträffande VA-frågan är det något som GEF driver så till vida att vi har frekventa kontakter med
Länsstyrelsen. Bland annat begär GEF att Länsstyrelsen ska förelägga kommunen ett (stort) vite om
de inte uppfyller domarna från mark- och miljödomstolen som föreskriver att VA-tjänster ska finnas
inom 2024.

Vi hoppas nu på ett pandemi- och restriktionsfritt år så livet kan återgå till det normala.

Hälsningar från styrelsen!
Göran Wellerstrand, Ordförande GEF och GFF