Fastighetsförening i Gustavsvik söker prövningstillstånd i VA-fråga
Publicerad i Nacka Värmdö Posten 13 januari 2023
Den långdragna striden mellan kommunen och fastighetsägarna i Gustavsvik
fortsätter. Områdets fastighetsägarförening begär nu prövning av försutten tid för
föreläggande gällande vattentjänster i området.
2010 gjordes en anmälan till länsstyrelsen av en boende i Gustavsvik avseende problemen
med vatten och avloppshantering. 2012 kom en liknande anmälan från boende i Dalvägen.
2019 kom länsstyrelsens beslut, där Nacka kommun anvisades i två förelägganden att senast
i december 2022 tillgodose områdenas behov genom att ordna kommunalt VA.
Nacka överklagade till mark- och miljödomstolen och beslutet blev nu att Nacka kunde
vänta till december 2024 med att åtgärderna skulle vara färdiga, men att detaljplanarbete
och VA-utbyggnad skulle fortsätta vara två separata frågor.
Men då kommunen inte startat arbetet ännu då man hänvisar till att detaljplanearbetet
måste genomföras samtidigt och att år 2030 är riktmål, går nu Gustavsviks fastighetsägares
ekonomiska förening vidare och begär prövning av försutten tid avseende föreläggande, då
man anser att kommunen inte bryr sig om länsstyrelsens förelägganden:
”Man kan undra om vi medborgare i Sverige kan leva med att föreläggande mot en kommun
inte medför några konsekvenser, samtidigt som ett föreläggande mot ett företag eller
privatperson är skarpt och medför konsekvenser om beslutet inte följs — ska det vara så?”
skriver föreningens ordförande Göran Wellerstrand i ett mejl till NVP.