Med anledning av Corona-pandemin – Till mötet i Björknässkolan kommer vi maximalt släppa in det antal som tillåts enligt det för tidpunkten rådande regeringsbeslutet, vilket för närvarande är max 50 personer (not. inkl. styrelsen). Aulan bedöms vara tillräckligt stor för att erbjuda möjlighet att sitta glest och på behörigt avstånd om vi blir maximalt 50 personer.

Om du inte kommer till mötet finns möjlighet att rösta via e-post eller via ombud genom fullmakt.

Att rösta via e-post har gjorts möjligt genom den tillfälliga lagen – Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Här (länk till utdrag) finner du ett utdrag ur lagtexten för det som gäller för ekonomiska föreningar. Vi kommer att tillämpa samma förfarande för GFF som är en ideell förening.

Om du vill rösta via e-post skall det vara oss tillhanda senast den 21 maj 2020 på föreningarnas gemensamma mejl – info.gustavsvik@gmail.com

Om du vill rösta via ombud gäller våra stadgar, under rubriken ”Rösträtt” resp. §7, med ett tillfälligt undantag att ett ombud får representera maximalt fem (5) medlemmar. OBS: Ombudet måste i sedvanlig ordning ha skriftlig fullmakt där fastighetsbeteckning och ägare anges och som är undertecknad av fastighetsägare. Fullmakters giltighet kommer att kontrolleras då röstlängd upprättas innan mötet.

Nedan kommer vi att lista de frågor som du kan rösta på genom e-post eller ombud. De är formulerade som ja- och nej-frågor. I det fall du svara ”Nej” på någon fråga skriver du en kommentar till det i e-posten. Andra förslag/synpunkter avseende frågorna kan du framföra via e-post – info.gustavsvik@gmail.com – senast den 21 maj 2020. Under rådande förhållande kommer andra förslag/synpunkter endast kunna behandlas av de som personligen närvarar på mötet.
OBS. Tyvärr har vi inte möjlighet att skapa formulär för röstningen. Därför måste vi be dig som e-poströstar att tydligt ange den punkt du röstar på samt ”J” eller ”N”. Och om du svarar ”N” lägga till kommentar.

Årsmöteshandlingar till mötet:
GEF
GFF
Valberedningens förslag.

Punkterna (ja- och nej-frågorna) för Gustavsviks ekonomiska fastighetsägarförening, GEF, som du kan rösta på via e-post eller ombud.
4. Har mötet behörigt utlysts?
6. Kan föredragningslistan fastställas?
9. Kan mötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen?
10. Kan resultat- och balansräkningen fastställas samt hur vinsten ska för delas?
12. Kan arvoden till styrelse och revisorer fastställas? (Se valberedningens förslag)
13. Kan andelsvärden för medlemmarnas fastigheter beslutas? (Alla har fortfarande andelstal ett (1))
14. Kan beslut fattas om oförändrade årsavgifter för 2021?
15. Kan valberedningens förslag till styrelse antas?
16. Kan valberedningens förslag till ordförande antas?
17. Kan valberedningens förslag till revisorer antas?
18. Kan förslaget antas att nuvarande valberedning kvarstår och välj om?

Punkterna (ja- och nej-frågorna) för Gustavsviks fastighetsägareförening, GFF, som du kan rösta på via e-post eller ombud.
2. Har mötet behörigt utlysts?
3. Kan föredragningslistan fastställas?
8. Kan mötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen?
10. Kan beslut fattas om oförändrade årsavgifter för 2021?
11. Kan arvoden till styrelse och revisorer fastställas? (Oförändrat inga arvoden)
12. Kan valberedningens förslag till styrelse antas?
13. Kan valberedningens förslag till ordförande antas?
14. Kan valberedningens förslag till revisorer antas?
17. Kan förslaget antas att nuvarande valberedning kvarstår och välj om?