GEF – Detaljplanearbetet

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna för att bevaka föreningens intressen gällande vår gemensamma mark. Av denna anledning bildades GEF, Gustavsviks Fastighetsägares Ekonomiska Förening. Genom GEF äger vi det vi i allmänt tal kallar för ”våra allmänningar” med en total yta om 312 475 kvadratmeter. Ytan är fördelad på tre fastigheter; Backeböl 1:5 (162 936 kvm) som är allmänningarna i vårt nordöstra område och Backeböl 1:624 (148 584 kvm) som är allmänningarna i vårt sydvästra område. Därtill kommer Backeböl 1:126 (955 kvm) som utgörs av parkeringen vid Dalvägen.

Håll dig uppdaterad genom att delta på årsmöten samt andra extra möten. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

Kontakta Nacka Kommun för uppdatering om planarbetet för området. 

Nedan finner du nyheter kopplade till det pågående detaljplanearbetet:

Namninsamling

Från medlemmar har vi fått önskemål om att lägga upp en länk till en namninsamling. Syftet med insamlingen är att medlemmar går samman för att gemensamt uttrycka önskemål om mindre förtätning mm i vårt område än vad kommunen planerar. Du hittar namninsamlingen och mer...

läs mer

16 Medborgarförslag

16 Medborgarförslag Boo- Lännersta Villaägareförening har nyligen sammanställt 16 medborgarförslag med anledning av kommunens planarbeten inom Sydöstra Boo. Detta efter att de med experthjälp har granskat kommunens arbete och kostnadsuträkningar. Förslagen har tisdag...

läs mer

Ang artikel om granskning av gatukostnader

Styrelsen vill informera om dagens artikel (den 30 maj 2017) i Dagens Nyheter. Artikeln berör en granskning av kommunens hantering avseende gatukostnader samt VA-avgiften. Granskningen är gjord av medlemmar inom Boo Villaägareförening. Artikeln hittar du via länken...

läs mer