Som du säkert noterat är Mjölkuddenplanen ute på granskning och Dalvägsplanen samt gatukostnadsutredningen är ute på ett andra samråd. Styrelsen uppmanar dig att lämna synpunkter till kommunen i det fall du har åsikter på något av det utställda materialet. Det är viktigt att vi alla återkopplar till kommunen vad vi tycker om planerna och gatukostnadsutredningen. Observera att Dalvägenplanen har två olika förtätningsalternativ som kommunen vill att du tycker till om. Du finner alla utställda underlag på kommunens hemsida via länkarna:

https://www.nacka.se/mjolkudden-gustavsvik#panel-startpage

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/dalvagen-gustavsviksvagen/#panel-startpage

Tisdag den 20 november 2018 hade styrelsen ett extra möte med anledning av de utställda planerna och gatukostnadsutredningen. Ingående diskuterade vi på vilket sätt och i vilka frågor styrelsen ska agera. Föreningens och styrelsens ansvar är ju primärt frågor rörande den mark vi äger gemensamt genom föreningen. Det vi i styrelsen sammanfattningsvis enades om var att:

  1. tillskriva kommunen att vi – Noterar att kommunen tycks vilja gå vidare i processen utan att det i nuläget finns ett avtal mellan den största markägaren Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägarförening och Nacka Kommun rörande den mark föreningen äger.
  1. för detaljplanen Dalvägen-Gustavsviksvägen förespråka alternativ 1 – den lägre förtätningsgraden. Motiveringen är att planerna inte tycks skilja sig beträffande nya fastigheter/byggrätter som görs möjliga på vår gemensamma mark, samt att en lägre förtätning förändrar områdets karaktär mindre än den med högre förtätningsgrad. Styrelsen har från tidigare årsmöten uppfattat att vi har i uppdrag att värna om områdets karaktär samtidigt som vi ska skapa värden av den mark vi äger.

Styrelsen beslutade också att tidigarelägga årsmötet till tisdag den 26 mars 2019

På kommande årsmöte är det mycket viktigt att du och så många som möjligt kommer. Då är avsikten att presentera, diskutera och besluta om ett antal viktiga frågor rörande vår gemensamma mark. Styrelsen behöver inför en avtalsdiskussion med kommunen veta vad majoriteten av medlemmarna anser att vi ska driva för inriktning, exempelvis ska vi primärt jobba för att behålla marken eller ska vi sälja den till kommunen. Med marken avses den mark som planeras vara kvar som allmän platsmark i detaljplanerna. Alltså, det innefattar inte att vi avstår de fastigheter/byggrätter som görs möjliga på vår gemensamma mark.

Styrelsen behöver från årsmötet få ett förhandlingsutrymme, då vi ska förhandla med kommunen, där vi får prioritetsordning på olika alternativa lösningar/inriktningar som en majoritet ställer sig bakom.

Styrelsen kommer inför årsmötet ha ett planeringsmöte den 22 januari 2019. Efter det kommer vi skicka ut kallelse och underlag i sedvanlig ordning.

Har du frågor eller bara vill diskutera med styrelsen är du varm välkommen att kontakta oss. Ring eller skriv till info.gustavsvik@gmail.com