Som du säkert noterat är Mjölkuddenplanen ute på granskning och Dalvägsplanen samt gatukostnadsutredningen är ute på ett andra samråd. Styrelsen uppmanar dig att lämna synpunkter till kommunen i det fall du har åsikter på något av det utställda materialet. Det är viktigt att vi alla återkopplar till kommunen vad vi tycker om planerna och gatukostnadsutredningen. Observera att Dalvägenplanen har två olika förtätningsalternativ som kommunen vill att du tycker till om. Du finner alla utställda underlag på kommunens hemsida via länkarna:

https://www.nacka.se/mjolkudden-gustavsvik#panel-startpage

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/dalvagen-gustavsviksvagen/#panel-startpage

Tisdag den 20 november 2018 hade styrelsen ett extra möte med anledning av de utställda planerna och gatukostnadsutredningen. Ingående diskuterade vi på vilket sätt och i vilka frågor styrelsen ska agera. Föreningens och styrelsens ansvar är ju primärt frågor rörande den mark vi äger gemensamt genom föreningen. Det vi i styrelsen sammanfattningsvis enades om var att: Read More →

Kommunen vill ta över vår mark gratis

(Not. I slutet av denna skrivelse återfinner du några relevanta urklipp från ”PROGRAM FÖR SYDÖSTRA BOO” antaget av Kommunstyrelsen den 19 mars 2012, samt en länk till kommunens ”Gatukostnadspolicy”).

OBS: Efter att du läst detta ser vi gärna att du återkopplar dina synpunkter till oss i styrelsen på info.gustavsvik@gmail.com.

Möte med kommunen den 15 oktober 2018

Måndag den 15 oktober var Christophe och jag (Göran) kallade till ett möte angående vägarna och marken som vi gemensamt äger i GEF. De som kallade till mötet var kommunens projektledare (tjänstemän) för hela Sydöstra Boo samt detaljplanerna Gustavsviks Gård – Mjölkudden och Dalvägen – Gustavsviksvägen och Dalkarlsängen. Från kommunen medverkade Lena Hall, Hanna Flykt och Anna Dolk från GEF medverkade Christophe Lovén och Göran Wellerstrand.

Mötets agenda

  • Pågående planarbeten sö Boo
  • Status detaljplanen för Mjölkudden Gustavsviksgård
  • Status detaljplanen för Dalvägen
  • Vägföreningens väginnehav och påverkan av pågående detaljplanarbeten
  • Planering övertagande av väghållaransvar
  • Förutsättningar för förvärv av vägmark och övrig mark för allmän plats
  • Kvarvarande väginnehav och förutsättningar för kommunalt övertagande av väghållaransvaret
  • Tidplan

Den punkten där det råder grundläggande oenighet mellan GEF och kommunen är Förutsättningar för förvärv av vägmark och övrig mark för allmän plats”

Read More →

Den 23 augusti hölls paneldebatt 0m gatukostnader i aulan på Nacka Gymnasium. Medverkade gjorde lokalpolitiker från Nackas olika politiska partier tillsammans med sakkunniga i frågan. Debatten leddes av Thomas Bodström och Rickard Olsson och cirka 250 åhörare närvarade. Framför allt frågor om standarden på gatorna och principen om fördelningen av gatukostnaderna diskuterades. På slutet fanns det också en stund då åhörarna kunde ställa sina frågor till politikerna.

För partiernas specifika åsikter i frågan, om de vill behålla eller förändra principen om att Nacka kommun tar ut gatukostnader på villaägarna och vad de anser om gatustandarden, se Valbarometern på Boo & Lännersta Villaägareförening på nedan länk. Här finns också en filminspelning från större delen av kvällen.

Valbarometer

Som ni säkert känner till så håller kommunen i nuläget på att omarbeta förslag för ny detaljplan. Nytt samråd kommer att hållas, för Dalvägenplanen, under senare delen av 2018. Vi hoppas nu att de synpunkter som kommit fram, bl. a. under paneldebatten, har hörsammats och kommer att återspeglas i kommunens planförslag.

Paneldebatt 23 aug 2Paneldebatt

Den motion som Boo och Lännersta Villaägareförening skickat in till Nacka Moderaternas årsstämma fick igår bifall. Motionen hade även stöd av GEF och avsåg protest mot bl.a dyra gatukostnader. Motionen finns i sin helhet att läsa i inlägget nedan.

Hls fr styrelsen i GEF

Från medlemmar har vi fått önskemål om att lägga upp en länk till en namninsamling. Syftet med insamlingen är att medlemmar går samman för att gemensamt uttrycka önskemål om mindre förtätning mm i vårt område än vad kommunen planerar.

Du hittar namninsamlingen och mer information här: https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11503

16 Medborgarförslag

Boo- Lännersta Villaägareförening har nyligen sammanställt 16 medborgarförslag med anledning av kommunens planarbeten inom Sydöstra Boo. Detta efter att de med experthjälp har granskat kommunens arbete och kostnadsuträkningar. Förslagen har tisdag den 20 juni 2017 diskuterats i ett möte med Mats Gerdau och Lena Hall samt officiellt lämnats in som medborgarförslag. GEFs styrelse har ställt sig bakom medborgarförslagen och i mötet representerades GEF av Göran Wellerstrand.

Read More →

Nacka Kommun fortsätter arbetet för detaljplaneområdet Mjölkudden – Gustavsviks gård. Kompletterande geotekniska provtagningar behöver göras på vissa platser runt om i området i samband med projekteringen av vägar och VA.

Ett informationsbrev kommer att gå ut till fastighetsägarna innan arbetet påbörjas. Provtagningen planeras att utföras under vecka 10, förutsatt att det inte drar in nya snöoväder.

Inom de närmsta veckorna kommer kommunens konsult Ramböll även utföra kompletterande inmätningar i området.

Nacka kommun kommer att genomföra geotekniska undersökningar, bl.a. sondering och provtagningar för detaljplaneområdet Mjölkudden / Gustavsviks gård. Arbetet påbörjas denna vecka och kommer att starta i södra delen av området och sedan gå vidare norrut, se länk till kartbild här. Provtagning och sondering kommer att ske både vid sidan av vägen och mitt i vägen.

Arbetena kommer att pågå till augusti med uppehåll under semesterperioden, om allt flyter på bra finns det en chans att de hinner bli färdiga innan semesterperioden.

Kallelse från kommunen är skickat gällande informationsmöte för detaljplanen för området Dalvägen – Gustavsviksvägen. Ni som är boende inom detta område har blivit kallade till detta möte av Nacka kommun.